ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ิดินและสิ่่งก่อสร้าง