การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ประจำปี 2563