มาตรการและกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แนบท้ายหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔

มาตรการและกรอบแนวทางในกา

Read more

สรุปข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

-ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิ

Read more