Posts by ธิดารัตน์ กาวไธสง

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ […]


Read more

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ […]


Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 22 รายการ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจ […]


Read more

บ้านเลขที่ 4 ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา


วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภ […]


Read more

บ้านเลขที่ 4 ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา


วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภ […]


Read more