การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกำหนดมาตรการป้องกัน ปราบปราม กำกับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาพ ยุติธรรมและตรวจสอบได้
คณะกรรมการรับนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย
1. นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 / ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 /รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร บุ้งทอง ผอ.รร.บ้านสตึก / กรรมการ
4. นายปิยะ พุทธเพาะ ผอ.รร.อนุบาลพุทไธสงฯ / กรรมการ
5. นางสาวทัศพร ปูมสีดา ผอ.รร.อนุบาลแคนดง / กรรมการ
6. นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผอ.รร.ทศพรวิทยา / กรรมการ
7. ร.อ.สมชาย สาลิง ผอ.รร.อนุบาลวันนา / กรรมการ
8. นายดำรงณ์ สุพรม ผอ.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ / กรรมการ
9. นางภนิดา สังสีแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / กรรมการและเลขานุการ
10. นางดุจดาว ธำรงค์ประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ / ผู้ช่วยเลขานุการLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url