ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อมและนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
– ภาคเช้า ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.พุทไธสง, อ.นาโพธิ์และ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
– ภาคบ่าย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลคูเมือง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต อ.คูเมือง และ อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url