ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา, นายพิทักษ์ สมพร้อม และนายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ทั้งนี้ เป็นการประชุมในประเด็น
1. แนวทางจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) สำหรับครูและผู้ปกครอง
2. แนวปฏิบัติการรับการเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ป.พ.1) ปีการศึกษา 2563
3. นโยบายการทดสอบการทางศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
4. การพิจารณา
– (ร่าง) เครื่องมือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
– (ร่าง) ปฏิทินการออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 /2564Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url