การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประกอบด้วยนายพงษ์พิทักษ์ เพ็งศรี ผอ.รร.วัดสมณาวาส, นายทานิน จันทะขาล ผอ.รร.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี), นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ผอ.รร.วัดสระจันทร์, นางเสมอจิตต์ ศรีนอก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวชมพูนุช ทองปาน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษออกให้คำปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ นายปรีชา เวชสุวรรณ ผอ.รร.วัดเทพประดิษฐ์ และนางจิชญ์ชญากัษณ์ ทิพย์วรรณ ผอ.รร.วัดพลสุวรรณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url