แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่

วันที่ 19 มกราคม 2564
นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ประจำอำเภอสตึก ประกอบด้วย นายหาญ แถวนาชุม, นายสมพร บุ้งทอง, นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์, นายสมพล อ่อนหนองหว้า, นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์, นางสำเนียง ประนัดศรี, นางณัจฉริยา อุทาโย และนายธนากร นภาภรณ์ ออกให้คำปรึกษา แนะแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ นางสาวชดาษา พะนิรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร และนายปราโมทย์ ทัศนจิตรกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวยLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url