การประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม AOC
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายวิทยา นนท์นภา, นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 และคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url