ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย /ศึกษานิเทศก์

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม AOC
นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม / หน่วย /ศึกษานิเทศก์ เพื่อ
1.จัดทำแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. เตรียมความพร้อม กิจกรรม ” ผอ.เขต พบเพื่อน” โดยมีกำหนดการ ดังนี้
– 2 ธันวาคม 2563 ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สตึก ณ หอประชุมโรงเรียนสตึก
– 3 ธันวาคม 2563 ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.คูเมือง-อ.แคนดง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแคนดง
– 4 ธันวาคม 2563 ครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.พุทไธสง – อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ – อ.นาโพธิ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)
3. กำหนดทำบุญ “ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกัน บ้านเลขที่ 4” เพื่อจัดหางบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยให้บุคลากรทางการศึกษา/เจ้าหน้าที่/ครู และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทไธสง ชื่อบัญชี “ฮักกัน แพงกัน ทำบุญร่วมกันบ้านเลขที่ 4 โดยนายวิทยา นนท์นภา และนายนิรัญ ขุมทองและนางพรรณทิพย์ กะวัง” หมายเลขบัญชี 334-0-52418-1Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url