เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หนังสือแจ้ง ร.ร.
ขอเชิญประธานกลุ่มประชุมจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ปก
2. คำนำ สารบัญ
3. กรอบแนวทางการจัดตั้งครุภัณฑ์ (หน้า 1-8)
4. รายการครุภัณฑ์ปี 2565 (หน้า 9-14)
5. ใบแทรก_แบบคำขอตั้งฯ ครุภัณฑ์ (หน้า 15-16)
6. คำชี้แจงการกรอกครุภัณฑ์ (หน้า17-38)
7. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ (หน้า 18-39)
8. กรอบแนวทางการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 40-57)
9. ลักษณะอาคารมาตรฐาน สิ่งก่อสร้าง จัดตั้งงบประมาณปี 2565 (หน้า 58-77)
10. ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (หน้า 78-82)
11. ใบแทรก-สรุปแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง (หน้า 83-85)
12. แบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง แบบ 1-11 (หน้า 86-98)
13.1 แบบฟอร์มปรับปรุงซ่อมแซม f1.3056 (ปร.4ก 1 หน้า)
13.2 แบบฟอร์มปรับปรุงซ่อมแซม f1.3056(ปร.4 2 หน้า)
13.3 แบบฟอร์มปรับปรุงซ่อมแซม f1.3056(ปร.4 3 หน้า)
14.ราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานปี 64
14.1 รวมราคาวัสดุของ สพฐ.ปี 2564
15. ค่า factor f มิ.ย.63 (1.3056)
16.หนังสือรับรองสถานะโรงเรียนขนาดเล็ก
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url