การอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติดและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไว้ใช้เองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถเป็นแกนนำในการป้องกันยาเสพติดและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนละ 8 คน เจ้าหน้าที่และวิทยากร 18 คน รวมทั้งสิ้น 540 คน
กำหนดการจัดอบรม จำนวน 3 รุ่น ดังนี้
– รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อ.พุทไธสง, อ.นาโพธิ์, อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
– รุ่นที่ 2 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อ.คูเมือง, อ.แคนดง
– รุ่นที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย อ.สตึก
การอบรมครั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอพุทไธสงและโรงเรียนบ้านเพียแก้ว
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url