อบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเสริมความเข้มแข็งการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา (Best Practice for R&D)

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเสริมความเข้มแข็งการวิจัยและพัฒนารูปแบบการสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของสถานศึกษา (Best Practice for R&D) ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม AOC
ขอขอบคูรวิทยากร นายทัศวิน โขรัมย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.32Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url