การประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ITA Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม (อาคารหลังใหม่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4



Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url