นิทรรศการการการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ต่อต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงาน จัดนิทรรศการการการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ต่อต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันนี้ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดงานจัดแสดงนิทรรศการการการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ต่อต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหงษ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ดร.วิทยา นนท์นภา รองผู่้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินการตามโครงการ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด จำนวน 250 คน โครงการดังกล่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ นางพลอยชนก ทุนไธสง นายธนากร นภาภรณ์ นางสาวชมพูนุช ทองปาน และนางณัจฉรียา อุทาโย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขับเคลือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ตามยุทธศาสตร์ของชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2563) ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประกานของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดำเนินการตามแนวทางปฏิณญาโรงเรียสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก และได้รับรางวัล โดยแยกกิจกรรมดังนี้
• กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
• กิจกรรมป.ป.ช.สพฐ.น้อย
• กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านทจริต
• กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)
• กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับผู้บริหาร
• กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สำหรับครู
ในโอกาสเดียวกัน ประในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมบูธจัดนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งซักถามผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป จากนั้นประธานในพิธีมอบรางวัลและเงินรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมแต่ละประเภทตามลำดับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้น นโยบายการศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดหงษ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดงาน คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกผลงานทุกกิจกรรม สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท จะเป็นตัวแทนสำงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อคัดเลือกในระดับภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url