การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) ประจำปี 2563 มีนายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน
ในการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอและครบถ้วน สมวัย ลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนละ 1 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (อำเภอคูเมือง/อำเภอพุทไธสง/อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์)
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 (อำเภอสตึก/อำเภอแคนดง/อำเภอนาโพธิ์)
ขอขอบคุณวิทยากร นางศศิธร จารย์คูณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.คูเมือง, ครู รร.วัดเทพรังสรรค์, ครู รร.บ้านแคน และครู รร.วัดท่าเยี่ยม
ภาพ : อมรรัตน์ มะธิปะLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url