การอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และขายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และขายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นและนโยบายการศึกษาในการขับคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
กำหนดการอบรม
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 – โรงเรียนในอำเภอคูเมือง/บ้านใหม่ไชยพจน์/นาโพธิ์
วันที่ 21 สิงหาคม 2563 – โรงเรียนในอำเภอสตึก/แคนดง/พุทไธสง
ขอขอบคุณวิทยากรจาก สพม.32 นายพีระวัฒน์ เศวตพัชร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและคณะLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url