กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับข้าราชการครูที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ที่จะต้องพ้นจากภาระหน้าที่ทางราชการ
วันนี้ (18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเพลาเพลิน บูติค รีสอร๋ท & แอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธี ในโอกาสเดียวกันได้พบปะเพื่อนครู โดยมีลำดับขั้นตอนกิจกรรมดังนี้
07.00 น. รับรายงานตัว
09.00 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ และบรรยายพิเศษ นำเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกฏหมาายที่เกี่ยวข้องตามลำดับ
09.45 น. ขบวนเกีียรติยศ ( : แสงเทียน) การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ
10.00 น. ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้โอวาท ตัวแทนข้าราชการครู (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู)
12.00 น. เสร็จพิธีรับประทานาอาหารร่วมกัน
ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
• ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 ราย
• ผู้อำนวยการกลุ่มงาน (สำนักงานเขตฯ) 3 ราย
• ผู้บริหารสถานศึกษา 17 ราย
• ครูผู้สอน 111 ราย
• นักการภารโรง 3 ราย
• พนักงานราชการ 1 ราย
• ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 175 ราย
• บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 60 ราย
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุครบ 60 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้รับทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับพระราชบัญญัตินำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ซึ่่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 107 (2) และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ษ.2547 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญํติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่มีคุณูปการต่อวงการศึกษา และบุคคลที่ทรงคุณค่า เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการครูที่ร่วมขับเคลื่อนการศึกษาแบบเดิมสู่ สังคมออนไลน์แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาในมิติชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในโอกาสวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ทุกท่านต้องพ้นจากภาระหน้าที่ทางราชการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านคงจะป็นพลังในการขับเคลื่อนการศึกษาของชาติในฐานะผู้ทรงเกียรติแห่งวิชาชีพครูสืบไป…Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url