ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ปฐมนิเทศและให้โอวาทข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 22 ราย ณ ห้องประชุม AOC
ครูผู้ช่วย จำนวน 22 ราย มีรายนามดังนี้
1. นางสาวดวงแก้ว ปาสานะโก รร.อนุบาลคูเมือง กลุ่มวิชาภาษาไทย
2. นางสาวพนิดา ทินปราณี รร.บ้านยางทะเล กลุ่มวิชาภาษาไทย
3. นางสาวตุ้มทอง จันดำ รร.บ้านคูบัว กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
4. นางรัชฎากร เนื่องปัญหา รร.วัดสระจันทร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
5. นางสาวจันทนา สุขแม้น รร.อนุบาลแคนดง กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
6. นางสาวมลฤดี วิรุฬพัฒน์ รร.บ้านหัวฝาย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
7. นางสาวศิริรัตน์ นาสุริยวงศ์ รร.บ้านสตึก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
8. นายราชศักดิ์ กาประโคน รร.บ้านหัวช้าง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
9. นางสาวปภัสสร บุญสอน รร.บ้านสาวเอ้ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
10. นางสาวสายพิน รัตธิจันทา รร.วัดสุคันธารมย์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
11. นางสุภาพร โจไธสง รร.บ้านซาดหัวหนองแคน กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
12. นางดวงรัตน์ ภูมิดง รร.อมรสิริสามัคคี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
13. ว่าที่ ร.ต.หญิงฟองจุรี ศรีวงศ์ยาง รร.ไตรคามศรีอนุสรณ์ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
14. นางสาวณัฏฐนันท์ เขียวสนาม รร.วัดท่าเรียบ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
15. นายชาคริส เทมะธนานนท์ รร.วัดสระบัว กลุ่มวิชาดนตรี
16. นางนัทชนันท์ พรมคำภา รร.อนุบาลพุทไธสงฯ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
17. นายหัสบดินทร์ แสวงชัย รร.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
18. นางณัจฉรียา โมกศรี รร.บ้านท่าม่วง กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
19. นางกนกอร สีหามาตย์ รร.บ้านหนองหญ้าคา กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย
20. นางสาวชบาไพร บุญชัน รร.บ้านตามา กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
21. นางธนาภรณ์ อุทัยแสง รร.บ้านปะคำสำโรง กลุ่มวิชาการประถมศึกษา
22. นายสุรชัย สุขจิตร รร.บ้านดอน กลุ่มวิชาสังคมศึกษาLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url