การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน โดยใช้โปรแกรม Care Student

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุร.4 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน โดยใช้โปรแกรม Care Student ณ ห้องประชุม สพป.บร.4
สืบเนื่องจากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่ง ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ขั้นตอนที่ 2 การคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ
ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อ
ซึ่งกระบวนการ 5 ขั้นตอนนี้ จะมีขั้นตอนที่ 2 การคัดกรองนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม เดิมทีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน จึงได้พัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Care Student เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การคัดกรองนักเรียน การสืบค้นข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การสรุปผล รายงานผลการดำเนินงาน เป็นการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตให้รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
โดยเป็นการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบนำไปพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยครู อ.คูเมือง, อ.พุทไธสงและ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จำนวน 105 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยครู อ.สตึก, อ.นาโพธิ์ และ อ.แคนดง จำนวน 110 คนLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url