ศึกษานิเทศก์พบเพื่อนครู ในรูปแบบ PLC 360 องศา

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการศึกษานิเทศก์พบเพื่อนครูในรูปแบบ PLC ณ ห้องประชุมอาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ โครงการศึกษานิเทศก์พบเพื่อนครู ในรูปแบบ PLC 360 องศา ดำเนินการตามแนวทางการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่ฐานและการนิเทศภายในโรงเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตามนโยบายปีทองแห่งการนิเทศภายในและบูรณาการกับโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาประเทศไทย 4.0
การอบรมครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 40 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนสุจริต 40% และโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว ) จำนวน 68 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 108 โรงเรียนLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url