การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์

ด้วย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดอบรมออนไลน์พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลให้สามารถนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ๓ เรื่อง คือ

๑. กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)

๒. การวิเคราะห์และความเข้าใจในนวัตกรรมทางข้อมูล (Data Analytics)

๓. ความรู้และทักษะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงแจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ สำหรับผู้ที่สนใจสามรถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url