การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ คณะ ได้ดำเนินการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ราย

โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น ๒ วัน วันละ ๒ คณะ คณะละ ๒ ราย ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๑ ประกอบด้วย

นายศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

นายสิทธิพร ธรรมรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  กรรมการ

นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระจันทร์  กรรมการ

นางเพลินจิตร นัดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  กรรมการ

นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๒ ประกอบด้วย

นายพิทักษ์ สมพร้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

นายวราพงษ์ พรมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  กรรมการ

นายสุพจน์ ฝาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  กรรมการ

นางสาวทัศพร ปูมสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  กรรมการ

นายเล็ง พยุงแสนกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๑ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

๑. นายปริญญา สองสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอสตึก

๒. นายคมกฤช นามบุดดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านยางน้ำใส อำเภอสตึก

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๒ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

๑. นายอดิศักดิ์ กัลยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพนมวัน อำเภอสตึก

๒. นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสระทอง อำเภอสตึก

วันที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองดุม อำเภอสตึก

คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๔ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส อำเภอสตึก

คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๓ โรงเรียนวัดพนมวัน อำเภอนาโพธิ์

คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๔ โรงเรียนวัดสระทอง อำเภอนาโพธิ์

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url