การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ คณะ ได้ดำเนินการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ ราย

โดยแบ่งการประเมินฯ ออกเป็น ๒ วัน วันละ ๒ คณะ คณะละ ๒ ราย ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๑ ประกอบด้วย

นายศักดา จันทร์ฝอย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

นายสิทธิพร ธรรมรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์  กรรมการ

นางหัชฆภรณ์ กาวไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสระจันทร์  กรรมการ

นางเพลินจิตร นัดกล้า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  กรรมการ

นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินฯ คณะที่ ๒ ประกอบด้วย

นายพิทักษ์ สมพร้อม ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ประธานคณะกรรมการ

นายวราพงษ์ พรมไธสง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี  กรรมการ

นายสุพจน์ ฝาคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต  กรรมการ

นางสาวทัศพร ปูมสีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา  กรรมการ

นายเล็ง พยุงแสนกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๑ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

๑. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

๒. นายนิมิต วิลาศ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์

ผู้เข้ารับการประเมินฯ คณะที่ ๒ (จำนวน ๒ ราย) ประกอบด้วย

๑. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง

๒. นายกว้าง ไปหนี้ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดชัยสมพร อำเภอนาโพธิ์

วันที่ ๑ ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

คณะที่ ๑ โรงเรียนที่ ๒ โรงเรียนวัดอิสาณ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 

คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี อำเภอแคนดง 

คณะที่ ๒ โรงเรียนที่ ๒ โรงเรียนวัดชัยสมพร อำเภอนาโพธิ์ 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url