การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย สำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘๓๗ รางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคล จำนวน ๗๖๐ รางวัล และประเภทหน่วยงาน จำนวน ๗๗ รางวัล และกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ขอเชิญชวนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๖ เล่ม ส่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมนำส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2563

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url