เตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563  เวลา  10.00  น.

นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัด  สพฐ.  ในระยะเวลา  1  ปี  สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ในวันที่  26  พฤศจิกายน  2562  จำนวน  8  ราย  ครั้งที่  1/2563  ณ  ห้องประชุม  AOC

ผู้ที่รับการประเมินฯ  มีดังนี้

  1. นายนิมิต วิลาศ  ผอ.รร.วัดอิสาณ  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
  2. นายปริญญา สองสีดา  ผอ.รร.บ้านหนองดุม  อ.สตึก
  3. นายคมกฤช นามบุดดี  ผอ.รร.บ้านยางน้ำใส  อ.สตึก
  4. นายกว้าง ไปหนี้  ผอ.รร.วัดชัยสมพร  อ.นาโพธิ์
  5. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหา   ผอ.รร.บ้านกอกดอนพะยอม  อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
  6. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ  ผอ.รร.บ้านตะแบงสามัคคี  อ.แคนดง
  7. นายอดิศักดิ์ กัลยา  ผอ.รร.วัดพนมวัน  อ.นาโพธิ์
  8. นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ  ผอ.รร.วัดสระทอง  อ.นาโพธิ์

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url