วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก  โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ  และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  มาตั้งแต่ปี 2530  จนถึงปัจจุบัน

โดยในปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย  (Save Zone)  ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดคนหน้าใหม่  (No  New  Face)  ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด  คือ  “SAVE  ZONE  NO  NEW  FACE  พื้นที่ปลอดภัย  ไม่มีคนหน้าใหม่  เพราะคนรุ่นใหม่  ไม่ใช้ยาเสพติด”  26  มิถุนายน  วันต่อต้านเสพติดโลก  เพื่อให้ความร่วมมือในกิจกรรมดังกล่าว  ตลอดเดือนมิถุนายน 2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ที่ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา  ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  (26  มิถุนายน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ  หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.oncb.go.th  หรือที่  QR  CODE  แนบท้ายนี้
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url