นิเทศ ติดตาม รร.คุณภาพประจำตำบล

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลฯ ประกอบด้วย นายอุทยาน ปิตามาตา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นายเชิดชัย รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสำเนียง ประนัดศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางพลอยชนก ทุนไธสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนในสังกัด ดังนี้
1. รร.วัดสุคันธารมย์ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์
2. รร.วัดสุวรรณาราม อ.พุทไธสง
3. รร.วัดสระบัว อ.พุทไธสง
4. รร.วัดท่าเยี่ยม อ.พุทไธสง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url