การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วย สพฐ. กำหนดการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และได้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อช่วยดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยเป็นผู้มีผลงานส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เช่น เป็นเด็กเก่ง เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ เด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ทั้งนี้ นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่   มีผลการประเมินมาตรฐานในเกณฑ์ดี หรือมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน จนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นบุคคล  ที่ครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างเหมาะสมให้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” ของ สพฐ. ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเผยแพร่ผลงานความดีให้ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อเป็นแบบอย่างของครูและเด็กให้ทำความดี นั้น

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ฯลฯ สรรหาและให้ความเห็นชอบคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด มีผลงาน เป็นรูปธรรม โดยวิธีการ เช่น สังเกต สอบถาม สัมภาษณ์ ตรวจสอบ บันทึกความดี หรือวิธีการที่เหมาะสม พิจารณาสรรหาและคัดเลือก ครูสอนระดับปฐมวัย จำนวน ๑ คน ครูสอนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑ คน และครูสอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ คน (ถ้ามี) แล้วนำเสนอชื่อ แบบประวัติ แบบประเมิน บทความ ผลงาน และภาพถ่าย จำนวน ๕ เล่ม ส่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

“ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๔
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url