ประชุมทางไกล วิธีการสรรหาและเลือก ก.ต.ป.น. ประจำปี 2563

วันที่  16  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น.

        นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4,  ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ร่วมประชุมทางไกล  (Teleconference)  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.)  ประจำปี  2563  ณ  ห้องประชุม  AOC
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url