การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ดังนี้

๑. รางวัล คุรุสภา

๒. รางวัล ครูภาษาไทยดีเด่น

๓. รางวัล คุรุสดุดี

๔. รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

๕. รางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สามารถยื่นใบสมัครพร้อมผลงาน จำนวน ๕ ชุด/ผู้สมัคร เสนอมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมผลงานนำส่งคณะกรรมการฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป

ว1747 ลว. 16 มิ.ย. 63 สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔

 

 
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url