ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 /2563

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference
ทั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. สรุปผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนรูปแบบทางไกลโดยใช้สื่ออนไลน์ ฯ
3. การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url