ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าข้าราชการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ภาคเช้า
คณะกรรมการพิจารณาคำขอรับเงินค่าเช่าบ้าน และตรวจสภาพบ้านเช่าข้าราชการ นำโดยนายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการการกลุ่มนโยบายและแผน / ประธานกรรมการ, นางสาวจิรารัตน์ ปักษา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นายอุทยาน ปิตามาตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางพรรณทิพย์ กะวัง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ออกตรวจสอบการเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด ดังนี้
1. นายโพชัน ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
2. นายวิทยา นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
3. นายพิทักษ์ สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url