นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลฯ

วันที่  4  มิถุนายน  2563

นายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายเชิดชัย  รักษาอินทร์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกนิเทศ  ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณโรงเรียนบ้านดอนตูม  และโรงเรียนวัดวงษ์วารี  อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายพนัส  สุขหนองบึง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ออกนิเทศ  ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ณโรงเรียนอนุบาลแคนดง  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี  และโรงเรียนบ้านสระบัว  กลุ่มแคนดง 1
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url