ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019

คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  โดยนายศักดา  จันทร์ฝอย  ประธานกรรมการ  พร้อมด้วยนายโพชัน  ขุนาพรม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4,  นายวิทยา  นนท์นภา  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  4,  นายพิทักษ์  สมพร้อม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต  4  และคณะกรรมการดำเนินงาน  ออกนิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ  สถานศึกษาในสังกัด  ระหว่างวันที่  25  พฤษภาคม   – 30  มิถุนายน  2563  รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ

ปฏิทินนิเทศ การจัดการเรียนการสอนทางไกล
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url