ร่วมแถลงข่าวการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมลี้ลอย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ร่วมแถลงข่าวการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL

โดยนายสมศักดิ์  ชอบทำดี  ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า  ” จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศว่าจะมีการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีการประชุมหารือ เพื่อกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEALTHY MODEL ขึ้น โดยมีสารระสำคัญ ดังนี้

  1. มาตรการทั่วไปในการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะกำหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งรวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จัดให้มีกิจกรรม กระบวนการ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เป็นไปเพื่อการป้องกันการแพร่กระจายของโรค ภายใต้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดบุรีรัมย์อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือ เป็นต้น
  2. การจัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้บริบทความพร้อมของนักเรียนและสถานศึกษา ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ − โรงเรียนขนาดเล็ก หรือมีห้องเรียนเพียงพอที่สามารถจัดให้มีนักเรียนในห้องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด ให้จัดการเรียนการสอนตามปกติ − โรงเรียนขนาดใหญ่ หรือมีห้องเรียนไม่เพียงพอ จะต้องมีการแบ่งกลุ่มนักเรียน แล้วจัดให้มี การเรียนการสอนแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์ โดยในสัปดาห์ที่ไม่ได้มาเรียน โรงเรียนจะมีการดำเนินการใน 4 รูปแบบ ตามความเหมาะสม คือ ก. รับใบงานให้ไปทำเพื่อมาส่งในสัปดาห์ถัดไป ข. เรียนจากระบบการศึกษาทางไกลผ่าน ดิจิตัลทีวี (On-air) ค. เรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Online) ง. เรียนพร้อมกับเพื่อนที่เรียนในห้องเรียนผ่านระบบออนไลน์
  3. การจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะมีการจัดให้มีการ แบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ ตามขนาดของสถานศึกษา โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักศึกษาไม่เกิน 1,500 คน และ ให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ Online
  4.  ส่วนการจัดระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะมีการจัดให้มี การแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ และให้มีการเรียนในห้องเรียนสลับกับการเรียนผ่านระบบ OnlineLeave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url