ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

วันที่ 19 พฤษภาคม  2563  ณ  ห้องประชุม  AOC
นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4  พร้อมด้วยนายโพชัน ขุนาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4,  นายอุทยาน  ปิตามาตา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มอบหมายงานในหน้าที่และการออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID – 19)  ระหว่างวันที่  18  พฤษภาคม  2563 – 30  มิถุนายน  2563  ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url