งบทดลอง 30 เมษายน 2563

เนื่องด้วย  กระทรวงการคลังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการเปิดเผยข้อมูลงบทดลอง  ให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อความถูกต้อง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง  และแนวทางการตรวจติดตามประเมินความสุจริตและโปร่งใส  ตามนโยบายเขตสุจริต   นั้น

ในการนี้  เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้สามารถมีข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจติดตาม  ทั้งระบบงานบัญชี  ระบบติดตามและการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ  KRS  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4 จึงนำงบทดลอง  ณ  วันที่  30  เมษายน  2563  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์

# File Description File size Downloads
1 jpg 117395765_644008499873957_5828102306264456130_o 288 KB 15Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url