ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน  2  รายการ  โดยกำหนดขายทอดตลาดในวันที่  5  มิถุนายน  2563

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  จึงขอประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวข้างต้น  ให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ขายทอดตลาด
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url