ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563

วันพุธ  ที่  15  เมษายน 2563  เวลา  07.00  น.

     นายวิทยา  นนท์นภา  รอง  ผอ.สพป.บุรีรัมย์   เขต  4,  นายโพชัน  ขุนาพรม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับชมการประชุมทางไกล  “รายการพุธเช้า…ข่าวโรงเรียน”  และ  “รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ.  ครั้งที่ 15/2563  ณ  ห้องประชุม  AOC  สรุปผลการประชุม  ดังนี้

โครงการตามพระราชดำริ  ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จ.นราธิวาส  เพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว  ที่เกษตรกรทำนาได้ผลไม่คุ้มค่า โดยทำควบคู่กับการพัฒนาด้านป่าไม้และแหล่งน้ำ

เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ

นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  เป้นผู้ดำเนินการแจ้งสาระข่าวของ  สพฐ.

๑.  กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในสังกัด  ดำเนินการเฝ้าระวัง  ติดตามสถานการณ์และ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  (COVID – 19)

ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๔  เมษายน  ๒๕๖๓

โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่  มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒. มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ  :  ปรับการเปิด-ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓

 

ภาคเรียน การเปิดภาคเรียน การปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่  ๑ ๑  ก.ค.  ๖๓ – ๓๐  พ.ย.  ๖๓ ไม่มีการปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่  ๒ ๑  ธ.ค.  ๖๓ – ๓๐  เม.ย. ๖๓ ๑ – ๑๕  พ.ค.  ๖๔*

* ปิดให้เฉพาะนักเรียน  ส่วนครูผู้สอนให้เป็นช่วงเวลาในการจัดทำคะแนน  รายงานและหรือเอกสารต่าง ๆ  เป็นต้น

๓.  แถลงการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ช่วง COVID – 19  ครั้งที่  ๑  “การเรียนรู้  นำการศึกษา  โรงเรียนอาจหยุดได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

(๑) การจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคนที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเทอมอาจหมายถึงการเรียนที่โรงเรียนหรือการเรียนที่บ้าน  ทั้งนี้การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

(๒)  อำนวยการให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้  แม้จะไม่สามารถไป รร.ได้

(๓)  ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้ว  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น  การเสนอขอช่องดิจิทัล  TV  จาก  กสทช.  ทั้งหมด  ๑๓  ช่อง  เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเรียนผ่าน  DLTV  ได้  ทั้งนี้จะยังไม่มีการลงทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ใด ๆ  เพิ่มเติม  โดยไม่จำเป็น

(๔)  ตัดสินใจนโยบายต่าง ๆ  บนพื้นฐานของการสำรวจความต้องการ  ทั้งจากนักเรียน  ครูและโรงเรียน  โดยให้การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นที่ตั้ง  และกระทรวงจะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

(๕)  ปรับปฏิทินการศึกษาของไทย  ให้เอื้อต่อการ  “เรียนเพื่อรู้”  ของเด็กมากขึ้น  รวมทั้งมี

การปรับตารางเรียนตามความเหมาะสม  โดยเวลาที่ชดเชย  จะคำนึงถึงภาระของทุกคน  และการได้รับความรู้ครบตามช่วงวัยของเด็ก

(๖)  บุคลาการทางการศึกษาทุกท่าน  จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง  และทำให้ท่านได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด

หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู  Coding  for  Teacher  (C4T)

จากเดิมเป็นแบบ Face  to  Face  มาเป็นแบบ  Online    มี  ๓  ส่วน

เหมาะสำหรับครูที่รับผิดชอบในด้านวิทยาการคำนวณ  หรือครูที่สนใจ  โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรที่สามารถนำไปนับจำนวนชั่วโมงได้

รับสมัคร  ๑ – ๑๕  พ.ค.  ๖๓

ระยะเวลาอบรม  ๑  พ.ค. – ๓๐  มิ.ย.  ๖๓

มี  ๔  ระดับ  ได้แก่  ประถมศึกษาตอนต้น,  ประถมศึกษาตอนปลาย,  มัธยมศึกษาตอนต้นและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

สมัครได้ที่  http://teacherpd.ipst.ac.th

หน้ากากอนามัยเพื่อตนเองและคนรัก  สพป.ตาก  เขต ๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  ๒  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค  COVID – 19    โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง  และใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้บุคลากรมีความปลอดภัย  โดยส่งเสริมให้นักเรียนผลิตหน้ากากอนามัยใช้เอง  เพื่อป้องกัน  COVID – 19  และฝุ่น  PM  2.5

ข่าว  :  ธิดารัตน์  กาวไธสง

ภาพ  :  ธิดารัตน์  จันทะกล
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url