การประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2563

นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วย นายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายโพชัน  ขุนาพรม  รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, นายพิทักษ์ สมพร้อม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4, ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการประชุมผ่านระบบ  Video  Conference  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  ครั้งที่ 3/2563  โดยเป็นการประชุมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  ภายใต้โครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT  ED,  การบริหารจัดการ  รร.ขนาดเล็ก,  มติ  ครม.เรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา2563,  ข้อมูล  BIG  DATA,  การใช้เครือข่ายและสัญญาณระบบ  Internet  ของ  รร.  และการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกล,  ผลการสอบ  O-NET  ปีการศึกษา2562,  การเตรียมความพร้อมสำหรับครูในเรื่องการสอบแบบออนไลน์,  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรม,  รร.นักจิตวิทยาและโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url