รับการตรวจราชการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563 รอบที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2563

นางสุวารี  เคียงประพันธ์  ผู้เชี่ยวชาญ  และนางลำใย  สนั่นรัมย์  รักษาการผู้เชี่ยวชาญ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  เพื่อตรวจราชการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย การขับเคลื่อนและพัฒนาการบริหารคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภารกิจยุทธศาสตร์ โดยได้ติดตามนโยบาย ดังนี้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มาตรการการป้องกัน PM.2.5 กับไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การบริหารจัดการข้อมูล (Big Data) นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ปัญหาครูลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ ครูล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด กองทุนสวัสติการเด็กพิการ ยากจน และด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมีนายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยนายวิทยา  นนท์นภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4,  นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4,  นายพิทักษ์  สมพร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4,  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน

รูปภาพเพิ่มเติม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url