ประเมินห้องเรียนพิเศษ(Intensive  English  Program :  IEP)

วันพฤหัสบดีที่  5  มีนาคม  2563  นายโพชัน  ขุนาพรม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  4  พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ  (Intensive  English  Program :  IEP)   ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ  (Intensive  English  Program :  IEP)  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง  (โอภาสประชานุกูล)  ซึ่งเปิดการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – ประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  4  ห้องเรียน  โดยมีนายปิยะ  พุทธเพาะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง  (โอภาสประชานุกูล)  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url