ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563   สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการ “ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 พร้อมด้วยนายวิทยา นนท์นภา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บร.4 และคณะศึกษานิเทศก์ ออกติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง 6 อำเภอ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับนักเรียนผู้เข้าสอบทุกคน ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ถือเป็นการประเมินคุณภาพเพื่่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียน ชั้น ป. 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้านคือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url