การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่านศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มอบหมายให้ นายเล็ง พยุงแสนกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวแทนในการกล่าวรายการมอบรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ให้กับ สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เข้ารับรางวัล ทั้งสิ้น ๙ รางวัล ดังนี้

๑. โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับรางวัล “สถานศึกษาแบบอย่าง” ระดับดีเยี่ยม  ระดับภาค

๒. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับรางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระดับดีเด่น

๓. โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับรางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน” ระดับทอง

๔. โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ ได้รับรางวัล “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”  ระดับทอง

๕. รางวัล ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้า ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) อ.บ้านใหม่ไชยพจน์

๖. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“คุรุสดุดี”ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ คน เข้ารับรางวัล จำนวน ๓ คน คือ

-นางสมหมาย ฝ่ายพลแสน ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)

-นางศริญญา เงินไธสง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล)

-นางสาวปรัชญา พรมฮาด ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกเมือง

๗. โรงเรียนบ้านเพียแก้ว อ.พุทไธสง ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ

๘. โรงเรียนบ้านหัวช้าง อ.สตึก ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

๙. โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) อ.พุทไธสง ได้รับรางวัล โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url