ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่าน ศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประเมิณคุณสมบัติเบื้องต้น และประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC.AWARDS) ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ตามประกาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  ดังนี้

๑. รางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม จำนวน ๑ ราย คือ

         –นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

๒. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน ๓ ราย คือ

-ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

นางปาณิสรา เสนาพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองรัก

-โรงเรียนขยายโอกาสมางการศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

นางกฤษณา เกลียววงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร

-ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

นางสาววราอินทร์ ปุผาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล)

๓. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม จำนวน ๕ ราย คือ

         –นางสุวรรณี ชิณภา ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านละกอ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

-นางบังอร สร้อยสูงเนิน ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขวาง บูรณาการ ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

-นายสัญชัย มาลี ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

-นายชัยวัฒน์ อาษานอก ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกุง การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

-นางพิมพ์ลดา ชัยมนตรี ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปรือเกียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม

๔. รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม จำนวน ๑ โรงเรียน คือ

-ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านหนองรัก อำเภอคูเมือง
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url