ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ณ ห้องประชุม AOC
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 – 25 มีนาคม 2563 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารและการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักการดำเนินงานแบบองค์รวม (Holistic) หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และหลักการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url