ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ทั้งนี้ มีการแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ดังนี้
1. นางสาวกมลลักษณ์ จำปาศรี ผอ.รร.บ้านโคกใหญ๋
2. นายนิมิต วิลาศ ผอ.รร.วัดอิสาณ
3. นายปริญญา สองสีดา ผอ.รร.บ้านหนองดุม
4. นายคมกฤช นามบุดดี ผอ.รร.บ้านยางนำ้ใส
5. นายกว้าง ไปหนี้ ผอ.รร.วัดชัยสมพร
6. นายสุเมธ ทิพย์ศรีทา ผอ.รร.บ้านกอกดอนพยอม
7. นางสาวอุไรวรรณ จันศิริ ผอ.รร.บ้านตะแบงสามัคคี
8. นายอดิศักดิ์ กัลยา ผอ.รร.วัดพนมวัน
9. นายสุเชษฐ สุนทรมนูกิจ ผอ.รร.วัดสระทอง
10. นางสาวรัญจวน อังศนุ ผอ.รร.บ้านสำโรงพิมาน
11. นายครรชิต สะไลรัมย์ ผอ.รร.บ้านหนองขุนพรม
12. นายบารมี ศรีรักษา ผอ.รร.บ้านหนองกระทุ่ม

การมอบรางวัล
1. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการพัฒนาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่กระบวนการปฏิบัติด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระดับภาค ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
2. โรงเรียนที่มีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ที่ประสบผลสำเร็จเป็นต้นแบบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านเพียแก้ว
3. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่
ได้รับรางวัล ระดับทอง : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานูุกูล)
ได้รับรางวัล ระดับเงิน : โรงเรียนวัดวรดิษฐ์
ได้รับรางวัล ระดับทองแดง : โรงเรียนบ้านโนนค้อ
3.2 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่
ได้รับรางวัล ระดับทอง : โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
ได้รับรางวัล ระดับเงิน : โรงเรียนบ้านหนองเกาะ
4. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 13 (Cluster)
4.1 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่
ได้รับรางวัล ระดับทอง อันดับ 1 : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
ได้รับรางวัล ระดับทอง : โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร
5. ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ได้แก่
ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น : โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล)
6. การมอบโล่ โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลุกเสือดีเด่น ประจำปี 2562
6.1 ประเภทผู้บริหาร
1) ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม ผอ.รร.บ้านโนนสมบูรณ์
2) นายสุรพงษ์ สุวรรณ ผอ.รร.ชุมชนบ้านหายโศก
6.2 ประเภทผู้สอน
1) นายวิศิษฏิ์ ไคลศรี ครู รร.อมรสิริสามัคคี
2) นายศิริชัย วิชาพล ครู รร.ชุมชนบ้านหนองขมาร
3) นายธัชพล ขุมทอง ครู รร.บ้านโนนสมบูรณ์
4) นางนงเยาว์ เจริญเกียรติ ครู รร.บ้านโนนสมบูรณ์
5) นายเพชรฏา พรไธสง ครู รร.วัดสุคันธารมย์
6.3 ประเภทผู้สนับสนุน
1) นางสาวสุพรรณี ภูแก้ว ครู รร.บ้านโนนสมบูรณ์
7. มอลโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเงิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1) รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง)
2) รร.บ้านกอกดอนพยอม
8. กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางัลการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 2020 รุ่น Junior ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ รร.จุฬางกูรวิทยา
9. เกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ ประเภทการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง เด็กพิการเรียนร่วม ได้แก่
ระดับเหรียญทอง : โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา
นางฐิติมา ทวีสุขเสถียร
นางสาวอรพรรณ ศิริปะกะ
นางสาวอรวรรณ มะลิซ้อน
10. มอบเกียรติบัตรโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นๆ ได้แก่
1) รร.บ้านโคกใหญ่
2) รร.บ้านหนองตาด
3) รร.บ้านแพ
4) รร.บ้านหนองขุนพรม
5) รร.บ้านโนนมาลัยหัวฝาย
6) รร.บ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)
7) รร.บ้านท่าเรือ
8) รร.บ้านทุ่งวัง สาขาบ้านโคกอะโตด
9) รร.บ้านโคกสุพรรณ
10) รร.บ้านโคกเมือง
11) รร.วัดพนมวัน
12) รร.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง)
13) รร.จุฬางกูรวิทยา
14) รร.บ้านกอกโคกวิทยา
15) รร.บ้านหนองดุม
16) รร.บ้านสวายสอ
17) รร.บ้านสระปะคำถาวร
18) รร.บ้านหนองนางดำ
19) รร.บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)
20) รร.บ้านละกอ
21) รร.บ้านสำโรงพิมาน
22) รร.บ้านหนองปลาแดก
23) รร.ชุมชนบ้านสะแก
24) รร.วัดโพธิ์ชัย
25) รร.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี)
26) รร.วัดไพรงาม
27) รร.วัดหลักศิลา
28) รร.วัดสระทอง
29) รร.วัดธาตุ

รูปภาพเพิ่มเติม
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url