แผนปฏิบัติการประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.. 2561 -2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
และแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการดำเนินงาน และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ต่อไป

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ฉบับนี้จะใช้เป็น เครื่องมือในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
มกราคม 2563

แผนปฎิบัติการ 2563
Leave a Reply

Your email address will not be published.


Comment


Name

Email

Url